browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

WBE Wetgeving

Definitie

Wildbeheereenheid: een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat en waarin een planmatig wildbeheer wordt gevoerd gericht op het handhaven of ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde wildstand als onderdeel van een breder faunabeheer, met inachtneming van de belangen van en met de medewerking van derden in hetzelfde gebied; [dit ruimtelijk begrensde gebied wordt het werkingsgebied genoemd]

Regelgeving

De Wetgeving rond de Wildbeheerseenheden (WBE) wordt geregeld via Het Jachtdecreet
(door de Vlaamse Raad goedgekeurd op 10 juli 1991 en door de Vlaamse regering bekrachtigd op 24 juli 1991)

Specifiek in volgende artikels:

Art. 12. [De Vlaamse Regering kan grotere beheereenheden, die ontstaan als gevolg van de vrijwillige samenvoeging van afzonderlijke jachtterreinen, erkennen als wildbeheereenheden en de werking ervan subsidiëren.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen met betrekking tot deze erkenning en subsidiëring. Deze voorwaarden zijn gericht op een beter wildbeheer, op het natuurbehoud en op een verbeterd toezicht, en hebben onder meer betrekking op het door de wildbeheereenheid op te maken wildbeheerplan.

De Vlaamse Regering kan in functie van een gerichter wildbeheer, de instandhouding van leefgebieden en het verbeterd toezicht, de jacht op alle of bepaalde wildsoorten, het gebruik van bepaalde jachttechnieken of -tuigen, en bepaalde maatregelen beperken tot jachtterreinen van leden van een erkende wildbeheereenheid, zoals bedoeld in artikel 12.] (Decreet van 12 december 2008, art. 60, B.S. 4 februari 2009)

Hierbij de Coordinatie van de Jachtreglementering, met specifiek een extract van de wetgeving rond WBE’s.


Designed by Rebound Powered by Hunting.be