browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Werkgroepen

.

a) noodzaak en doel :

Gezien het vrij groot werkgebied van de W.B.E.(ongeveer 30.000 Ha) is het om organisatorische reden noodzakelijk deze op te splitsen in werkgroepen (soort W.B.E.in mineur met werkgroepleider en werkgroepsecretaris).De werkgroepleider is lid van de Raad van Beheer.Het doel van deze werkgroepen bestaat erin de typisch plaatselijk gebonden materies zoals: fauna en flora alsmede jachtdruk, afschot en andere aangelegenheden aan de basis te kennen om er in de schoot van de W.B.E.rekening mee te kunnen houden.

b) afbakening van de gebieden :

1 tot 2 werkgroepen per fusiegemeente en genoemd naar een gemeente van voor de fusie, rekening houdend met geografische ligging, waarde van de biotopen en de wildsoorten. Gebieden gelegen langs weerszijden van de schelde en bvb grote verkeerswegen dienen afzonderlijk beschouwd, zodat de groepsvorming in deze context dient te gebeuren.

c) samenstelling en opdracht :

Werkgroepleider en secretaris dienen aangezocht en hebben de nodige diplomatie en werkkracht om de groep te coördineren, eventuele wildtellingen te organiseren teneinde een afschotplan te kunnen opstellen, zij beleggen groepsvergaderingen wanneer noodzakelijk.

Indien zij het nodig achten, verwittigen zij de secretaris van de Raad van Beheer betreffende: agenda, plaats, datum en uur van de geplande vergadering 15 dagen op voorhand, maken notulen van de vergadering en sturen deze naar de secretaris van de Raad van Beheer binnen de 10 werkdagen.

Desgevallend verwittigt de secretaris van de Raad van Beheer de leden van deze Raad 10 dagen op voorhand van de voorziene vergadering om eventuele deelname mogelijk te maken.


Designed by Rebound Powered by Hunting.be