browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jachtgebieden

.

a) Definitie :

Gebieden met voldoende bejaagbare oppervlakte, in principe minimum 100 Ha, (eventuele afwijkingen mogelijk) doch aangeraden gezamenlijk beheer te bewerken met aanpalende jachtgroepen. Afbakening van de jachtgebieden met duidelijke grenzen (weg, beek, spoorlijn) zonder inbraakgebieden die het wildbeheer en het afschotplan onmogelijk maken.

 

b) Opname in de W.B.E.:

Enkel jachtgebieden die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.

Aansluiting geschiedt via schriftelijke aanvraag gericht aan de secretaris van de Raad van Bestuur, deze Raad wint desgevallend advies in bij de betrokken plaatselijke werkgroep i.v.m. de kandidatuur.De aanvraag is vergezeld van een kopie van het laatst ingediend jachtplan schaal 1/10.000 zoals neergelegd bij de AC (indien meerdere kaarten, deze zo goed mogelijk aan mekaar kleven).Bijkomend dient dit jachtplan voor akkoord medeondertekend door verantwoordelijke van de aanpalende jachtgroepen.

Er wordt eveneens een eenmalige toetredingspremie aangerekend bij definitieve aanvaarding door de RvB en goedkeuring door de AV.

Het afschotplan van de laatste 3 jaren en correcte gegevens van de samenstelling van de jachtgroep dient vermeld, alsook een persoonlijke aansluitingsfiche, waarbij wordt aanvaardt de statuten en het HR van de vereniging te kennen en te zullen respecteren. (formulieren daartoe te bekomen op het secretariaat)

MODALITEITEN TOT AANSLUITING IN DE WBE :

1. De toetrededing als fysiek- of rechtspersoon, wordt geregeld bij de bepalingen van Hoofdstuk 2- ART 7. (STATUTEN)

2. De aansluiting van het jachtgebied als dusdanig is onderworpen aan de voorwaarden zoals onder voorgaande regels is bepaald.( zie opname in de WBE )

 

c) Taak en verplichtingen van de jachtrechthouder :

Elke jachtrechthouder is verantwoordelijk voor de daden van beheer en organisatie in zijn eigen jachtgroep, hij dient er persoonlijk over te waken zijn jachtrechten te voldoen, bij niet naleving kan de Raad van Beheer, na advies van het Comité, desgevallend maatregelen treffen.

De verantwoordelijke van ieder jachtgroep is gehouden elke wijziging in de samenstelling van de jachtgroep onverwijld te melden aan de de secretaris van de Raad van Beheer.

 

d) Jachtdruk :

– Max één jager-aandeelhouder, per 40 Ha, het aantal genodigden is niet bepaald.

– Nieuwe jagers, kandidaturen te richten aan de Raad van Beheer die overmaakt naar eventuele belangstellende jachtgroep.


Designed by Rebound Powered by Hunting.be