browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Werking

De organisatievorm

De WBE heeft de vorm aangenomen van een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht voor onbepaalde duur in datum van 16/12/93 en heeft rechtspersoonlijkheid verkregen door de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 16/12/93 onder identificatienummer 21836/93.

De laatste gecoördineerde statuten vindt u hier in pdf formaat (Statuten goedgekeurd door de AV – 17/3/2006).

De vereniging telt twee soorten leden :

  • A – leden, (bijdrageplichtige, werkende leden)
  • B – leden, (opgenomen, adviserende, niet bijdrageplichtige leden).

De A – leden bestaan uit houders van het jachtrecht, gelegen binnen het gebied van de WBE. medejachtrechthouders, en de beëdigde jachtwachters.
De B – leden bestaan uit afgevaardigden van belangengroepen zoals, het stadsbestuur, politie, rijkswacht, Waters en Bossen, personen met bijzondere bekwaamheid, natuurverenigingen, grondeigenaars en landbouwers.

Voor wat betreft de administratieve werking (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, ) verwijzen we naar bovenstaande statuten.

Verdere info rond het huishoudelijk regelement vindt u op volgende aparte pagina’s:

  1. Advies- En Coordinatiecomite
  2. Werkgroepen
  3. Jachtgebieden
  4. Faunabeheer
  5. Administratie
  6. Doelstellingen op Termijn

Designed by Rebound Powered by Hunting.be